Skip to main content
Uncategorized

Komplexnost environmentálních kritérií

Komplexností rozumíme zahrnutí a uvážení všech podstatných environmentálních kritérií.
Časová závislost značí, že hodnocení zahrnuje celý životní cyklus budovy.
Pravděpodobnost zohlední možnost výskytu problému během celého životního cyklu budovy.